,

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Kvartalsperioden juli – september

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland

· Intäkterna uppgick till 420 (478) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 11,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,6 (1,4) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 10,7 (6,2) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 8,8 (2,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,19 (0,05) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 11,3 (-15,5) MSEK.

Delårsperioden januari – september

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

· Intäkterna uppgick till 1 295 (1 466) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 25,4 (10,6) MSEK, inklusive engångseffekt om 4,1 MSEK, och rörelsemarginalen till 2,0 (0,7) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 25,3 (12,5) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 21,0 (6,6) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,45 (0,14) SEK.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 46,8 (-7,6) MSEK.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 klockan 07.00 (CEST).

Jan Bengtsson, VD Poolia  
tel: +46 (0) 736 00 68 10

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.