Tilläggstjänster & rekryteringsverktyg

Vår uppgift är att se till att rätt person hamnar på rätt plats och vår drivkraft är att våra kunder ska bli nöjda.

Det är inte alltid våra kunder vill ha hjälp med alla delar i rekryteringsprocessen. Därför erbjuder vi en rad tilläggstjänster och rekryteringsverktyg som kan vara en del i en hel process eller ett fristående uppdrag, beroende på vad det är som behövs.

Vi har många rekryteringsverktyg för leva upp till dina förväntningar och tillgodose dina behov. Vi erbjuder kvalitetssäkrade metoder, djupintervjuer, personlighetstester, bakgrundskontroller och rollspel. Eller så behöver du kanske en Second Opinion, en teamanalys eller en kompetensinventering.

Behöver du hjälp? Kontakta Poolia för rådgivning på 08-555 651 70 eller info@poolia.se.

Vill du ha en kompletterande extern bedömning av en persons kompetenser och personliga egenskaper? Med en Second Opinion från Poolia får du som rekryterande chef ett extra beslutsstöd i dina interna rekryteringsprocesser.

En Second Opinion kan till exempel behövas när du och ditt företag rekryterar på egen hand och har fått in ett antal kandidater, men har svårt att välja vilka som ska gå vidare. Det kan också vara aktuellt om du har en toppkandidat, men vill stärka ditt beslutsunderlag ytterligare innan du bestämmer dig. Eller om du har behov av att få en professionell bedömning av en medarbetare som redan finns i din organisation, till exempel vid interna tillsättningar eller omplaceringar.

Se till att få bästa möjliga start med den nya medarbetaren i din organisation genom att få en Second Opinion från oss. Våra erfarna rekryterare agerar gärna bollplank och hjälper dig så att du får rätt person på rätt plats.

Är du i behov av kompetensanalys och kompetensinventering? Då kan vi hjälpa dig. Precis som i en rekryteringsprocess utgår vi från dina behov och kombinerar intervjuer med tester av både medarbetare och chefer, för att på så sätt analysera befintligt team och kompetens.

Poolias rekryteringskonsulter har personlig yrkeserfarenhet inom det område de är verksamma inom – många har lång erfarenhet och ledande befattningar på meritlistan. Vi lägger stor vikt vid att lära känna den kultur som präglar ditt företag. Med vår långa erfarenhet och vårt engagemang för er företagskultur kan vi göra en kompetent bedömning av den situation du står inför.

Vi rekommenderar de metoder och sökvägar som garanterar att du får toppkandidaterna. Med hjälp av en kvalificerad kompetensinventering kan vi inte bara lösa ditt behov idag, utan också möjliggöra att ditt företag blir ännu bättre. Utifrån en kompetensanalys skapar vår rekryteringskonsult en kravprofil och tar sedan fullt ansvar för hela rekryteringsprocessen ända tills den bästa kandidaten har valts ut och skrivit på för dig.

Förutom kontroller av identitet, CV och betyg finns det ibland behov eller krav på en djupare kontroll av en persons engagemang längre bak i tiden.

När vi gör en bakgrundskontroll kan vi till exempel ta reda på information av ekonomisk eller juridisk karaktär samt verifiera andra förhållanden som kan vara av vikt för en specifik position. Men vi respekterar givetvis våra kandidaters integritet och privatliv. Därför använder vi enbart öppna källor och inhämtar alltid kandidatens samtycke innan vi gör en kontroll.

Vill du veta hur din kandidat fungerar i verkligheten? Tillsammans kan vi skräddarsy ett Assessment Center där kandidaten ställs inför ett antal verkliga uppgifter och testas parallellt.

I vårt Assessment Center ställs din kandidat inför ett antal praktiska arbetsuppgifter. Det kan vara att svara på mejl, planera möten eller möta svårhanterliga processer som till exempel ett säljsamtal. Detta test kan göras med hjälp av skådespelare om du så önskar. Förutom dessa verklighetsbaserade testsituationer får kandidaten göra ett eller flera personlighetstester och genomgå djupintervjuer. Efter genomförda test analyseras kandidatens prestationer och beslut av en psykolog.

En väl genomförd rekrytering handlar om att hitta rätt person till rätt plats. Vi säkerställer det genom att erbjuda vetenskapliga tester som ger det bästa beslutsunderlaget i rekryteringsprocessen, second opinion, screening och teamanalys. Beroende på hur ditt behov ser ut kan våra tester klargöra vilken kandidat du söker.

Vi erbjuder kvalitetssäkrade och välbeprövade tester som vi är certifierade att utföra, och som följer vår testpolicy för din och kandidatens trygghet. Våra rekryteringskonsulter finns självklart tillhands för att rådgöra med dig när de ska tillföras i processen och vilket test som passar bäst.

Genom våra tester kan du i förväg veta hur din framtida medarbetare kommer att agera, prestera och fungera i just din organisation. Varför inte kvalitetssäkra din nästa rekrytering?

PERSONLIGHETSTESTER

MEASURING AND ASSESSING INDIVIDUAL POTENTIAL (MAP)

MAP har kapacitet att både ge en utförlig beskrivning av personligheten och bedöma lämpligheten för vissa uppgifter i arbetslivet, generellt eller i en specifik organisation. Detta skapar ett unikt och högkvalitativt rekryteringsverktyg för personbedömning. Då MAP är utvecklat i Norden så finns kunskap och erfarenhet om hur de nordiska ländernas respektive kulturer påverkar testresultat hos ledare och medarbetare.

HOGANS PERSONLIGHETSINVENTORIUM (HPI)

Testet ger information om personliga egenskaper i det sociala och det som underlättar eller hämmar en persons förmåga. Ur dessa skalor kan ett antal så kallade yrkesskalor härledas vilka ger ett mått på lämplighet för vissa typer av arbetsuppgifter genom att tydliggöra hur den testade är när det gäller till exempel stresstolerans, pålitlighet, försäljarpotential och chefspotential.

HOGANS DESKRIPTIVA SKALOR (HDS)

HDS mäter personlighetens mörka sidor samt ger information om hur en person reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet och hur detta kan yttra sig i både konstruktiva och destruktiva beteendemönster i arbetslivet. Resultatet utmynnar i elva olika beteendestilar (försiktig, oberoende, samvetsgrann, plikttrogen m.fl.) kopplade till dysfunktionella tendenser som särskilt kan visa sig under stressbelastning och minskad självkontroll.

HOGANMOTIV, VÄRDERINGAR, PREFERENSER INVENTORIUM (MVPI)

MVPI kartlägger en persons inre drivkrafter och värderingar. Används bland annat för att finna överensstämmelse med organisationens kultur och individens värderingar. MVPI används också i sammanhang där organisationen önskar säkerställa mångfald.

MINT

MINT™ är en unik personlighetstest som mäter personlig lämplighet för olika positioner i arbetslivet. De egenskaper som mäts i MINT har stor betydelse för framgång i yrkeslivet. Testet identifierar både goda organisationsmedborgare och medvetet skadliga tendenser på arbetet. Genom att i ett tidigt skede testa kandidater så effektiviseras urvalsprocessen och felrekryteringar kan undvikas.

UPP-TESTER FRÅN PSYKOLOGISK METOD

UPP – UNDERSTANDING PERSONAL POTENTIAL

Ett test utvecklat för den svenska marknaden med hög validitet och reliabilitet. Det innebär en bättre och säkrare rekrytering då det mäter olika dimensioner i arbetslivet – inklusive variabler som har med dagsformen att göra. Testet utmärker sig även i förhållande till andra självskattningstester genom att kunna eliminera effekten av skönmålning till 90-95%. Detta test mäter ”The Big 5” utåtvändhet, emotionell stabilitet, öppenhet, följsamhet och noggrannhet samt 15 andra egenskaper och 9 motivationsfaktorer i arbetet och arbetsattityder. UPP-testet anses även gynna jämställdhet och mångfald då det är objektivt. Finns på engelska och ryska.

OCCUPATIONAL PERSONALITY QUESTIONNAIRE (OPQ)

OPQ är ett personlighetsformulär som syftar till att beskriva individens egenskaper och beteenden i yrkeslivet. Resultatet ger ett bra underlag för en strukturerad djupintervju med syfte att få en tydlig bild av en individs personlighetsdrag.

MOTIVATION QUESTIONNAIRE (MQ)

MQ är ett motivationsformulär för arbetslivet. Kunskap om vad som motiverar individer och grupper skapar förutsättningar att på̊ bästa sätt ta vara på̊ personalens förmågor. Målet med MQ är att bedöma vilka situationer eller omständigheter som påverkar en persons arbetsmotivation positivt eller negativt.

MASTER PERSON ANALYS (MPA)

MPA syftar till att mäta drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Profilen underlättar utformandet av strukturerade intervjuer inför rekrytering, utveckling och avveckling samt yrkesvägledning. Testet kan även titta på teamets sammansättning och utveckling vilket passar bra vid exempelvis konflikthantering. För att kunna genomföra analysen behöver rekryteraren först ta del av en kravprofil för den aktuella tjänsten.

SERVICE F

Service F™ är en webbaserad personlighetstest som är framtaget specifikt för yrken med kundkontakt och är ett enkelt och effektivt sätt att hitta rätt servicepersonal. Testet mäter lyhördhet, kundfokus och servicekänsla, och genom snabba och pålitliga svar kan personens servicenivå bedömas. På ett enkelt, kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt identifieras de kandidater som är mest serviceinriktade.

BEGÅVNINGSTESTER

BASIQ

Testet ger information om verbal, spatial och numerisk begåvning enligt den hierarkiska begåvningsmodellen. Begåvningstestet ger en bild av en persons intellektuella förmåga och förutsäger framgång i arbete, särskilt om du vill mäta så kallad generell begåvning. Därför används ofta begåvningstest vid rekrytering och personbedömning.

MATRIGMA

Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning. Testet går ut på att se relationer mellan olika objekt, fylla i luckor där information saknas, se dolda samband och hitta beröringspunkter mellan figurer som skiljer sig åt. På så sätt kan personens problemlösnings- och slutledningsförmåga samt fallenheten att urskilja logiska samband tolkas.

ACE (ADJUSTABLE COMPETENCE EVALUATION)

ACE är ett kognitivt anlagstest som används i rekryterings-, urvals- och utvecklingssammanhang. Det är ett internationellt test som finns på flera språk. ACE är uppbyggt enligt modern begåvningsforskning och mäter den generella begåvningsfaktorn G, baserat på frågeställningar inom tre områden – numeriska, spatiala och verbala. G är den faktor som bäst förutsäger framtida studie- och yrkesprestation samt utvecklingspotential.

RAVENS MATRISER

Ravens klassiska begåvningstest, avsett att mäta ”utvecklingsförmåga”, är ett av de mest väldokumenterade icke-verbala begåvningstesten i världen. Ravens matriser konstruerades i mitten på 1950-talet, och är ett internationellt spritt och mycket använt instrument för bedömning av generell begåvning.

VERIFY

Verify är en serie av färdighetstester som omfattar tre enskilda mätningar: verbal, numerisk och induktiv förmåga. De tre testerna kan antingen administreras separat eller tillsammans, beroende på vilka färdigheter som ska utvärderas.

BEDÖMNING AV KRITISKT TÄNKANDE (BKT)

Detta test görs för att pröva förmågan att tänka kritiskt och att resonera analytiskt. Att objektivt och logiskt kunna analysera en problemställning, utan att låta sig styras av subjektiva uppfattningar och förutfattade meningar, är en viktig egenskap hos beslutsfattare.

UPP PROBLEMLÖSNING – BEGÅVNINGSTESTNING

Såväl personlighet som begåvning är viktiga i arbetslivet visar omfattande forskning sedan många år. G-faktorn där g står för generell intelligens eller allmänintelligens, är en mycket viktig prognosfaktor för arbetsresultatet. Detta test mäter mer noggrant verbal och spatial-logisk förmåga som sedan vägs samman med resultatet från personlighetstestet. Vi brukar rekommendera att personlighet får 50% och begåvning 50% av vikten men vägningen är flexibel och är något vi diskuterar innan testningen.

STEPONE SCREEN

Ett screeningtest och är en förkortad version av UPP som väsentligt ökar chansen till ett bra slutresultat av rekryteringsprocessen. Det är ett enkelt och kraftfullt instrument för att göra en första sortering av en grupp kandidater. Genom att bedöma hur viktiga de olika testdimensionerna är i processen. Och med hjälp av dessa bedömningar beräknas normerade värden på ”lämplighet”. Normdata för testet består av cirka 10 000 testningar som gjorts av arbetssökande. Testet har utmärkta psykometriska egenskaper. Testet korrigerar för skönmålning. Egenskaper som mäts är uthållighet, samarbetsvilja, kreativitet, positiv attityd samt begåvning.

UPP Personlighetstest, UPP Problemlösningstest och StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL). Testleverantör är Psykologisk Metod AB som är ett forsknings- och konsultföretag som leds och grundast av Lennart Sjöberg, professor em. i psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm och legitimerad psykolog. Sjöberg är också ledamot i ett flertal akademier och redaktioner för era internationella tidskrifter. Poolia har certifierade användare av UPP-testerna.

KUNSKAPSTESTER

Vi bistår även med tester inom specifika kunskapsområden när det finns behov att säkerställa kompetens såsom språk, ekonomi och Officepaketet.

Poolia Social Media Boost är framtidens platsannonsering – redan idag. Det traditionella sättet att annonsera tjänster via platsannonsportaler, där den aktive kandidaten själv letar efter nytt jobb håller på att förändras. Poolia Social Media Boost bygger på ledande teknik som innebär att platsannonsen hittar kandidaten – istället för tvärt om.

Nå nya målgrupper – hitta den rätta kandidaten
Att nå aktiva arbetssökande idag är relativt enkelt – de finns där jobben finns – på jobbsajter, LinkedIn och i grupper på sociala medier. Men frågan är hur vi når passiva arbetssökande? De som redan har ett jobb där de är relativt nöjda med sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats, men som förmodligen skulle tacka ja till ett bättre erbjudande – om de hade fått ett. Det är dessa kandidater vi nu kan nå med hjälp av Poolia Social Media Boost.

Låt algoritmen hitta kandidaterna åt er
Poolia Social Media Boost bygger på en algoritm som, genom att analysera sociala och geografiska aspekter, likes, grupper, utbildning, arbetserfarenheter med mera, automatiskt hittar de personer som har högst sannolikhet att klicka på kampanjen. Algoritmen analyserar sedan alla de som klickat på annonsen, för att hitta fler liknande personer. En kampanj består av tre olika textversioner i kombination med tre bilder – totalt nio annonsversioner som automatiskt A/B-testas för att hitta den annons som får flest klick.

Resultat i realtid
Direkt när annonsen publiceras får ni tillgång till en dashboard, där resultatet av annonseringen kan läsas av i realtid. Här kan ni följa hur många som sett, besökt, gillat, delat och kommenterat annonsen, bara för att nämna några av de resultat som dashboarden visar.

Poolia Social Media Boost exponerar din annons på Facebook, Instagram, Linkedin och Google Display Network.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?