Hållbart företagande

För oss handlar Hållbarhetsarbete om socialt ansvarstagande och att aktivt utveckla koncernens positiva effekter på människor och miljö. Att respektera alla människors rättigheter och att följa arbetsrättsliga principer, miljöstandarder och riktlinjer är en självklarhet för oss.

Poolia är Auktoriserade vilket innebär att vi i alla hänseenden följer gällande lagstiftning och god affärssed inom branschen. Vi är dessutom certifierade i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001, medlemmar i Almega, Kompetensföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden.

Poolia efterlever givetvis gällande lagar, förordningar och bindande krav och översätter dessa till lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten. Vi strävar efter att enbart samarbeta med leverantörer som själva bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete.

HÅLLBARHETSARBETE INOM VÅR KONCERN PION GROUP

PION Groups fokusområden avseende hållbarhet är främst inom social hållbarhet. Social hållbarhet innebär att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter. Även ekonomisk hållbarhet är en viktig del i koncernen som innebär att vi strävar efter god ekonomisk tillväxt utan att det medför negativa konsekvenser på klimatet och den sociala miljön.

Vi arbetar förebyggande mot korruption och mutor samt har en policy för hur våra affärer ska bedrivas på ett etiskt och affärsmässigt sätt. Vår verksamhet skapar arbetstillfällen och således möjlighet till egenförsörjning för individer utan arbete samt bidrar till samhället via den skatt det genererar. Miljömässig hållbarhet handlar om att hushålla med resurser med kommande generationer i åtanke. För oss innebär det bland annat att vi arbetar med att minska vår pappersförbrukning samt klimatpåverkan genom minskad konsumtion och färre transporter.

PION Group har anslutit sig till SBTi, Science Based Target initiative, där vi åtagit oss att sätta vetenskapsbaserade mål för att minska koldioxidutsläpp. Digitala lösningar bidrar till färre resor och återanvändning av elektronisk utrustning minskar den totala avfallsmängden.

Våra mest väsentliga fokusområden för hållbarhet inom koncernen är följande:

KUND- OCH MEDARBETARNÖJDHET

Att ha nöjda kunder och medarbetare är en hörnsten för långsiktig hållbar framgång. Detta mäts genom regelbundna undersökningar och uppföljningar. Vi har ett visselblåsarsystem för att identifiera och utreda eventuella oegentligheter på arbetsplatsen samt en policy för antikorruption för schyssta affärer med våra kunder.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

Vi arbetar aktivt med att främja jämställdhet och mångfald samt att motverka diskriminering och all annan typ av kränkande särbehandling. Genom en urvals- och rekryteringsprocess som motverkar diskriminering, ökar mångfalden i företaget. Vi strävar mot en jämn könsfördelning samt mäter och jämställer oskäliga löneskillnader.

FYSISK- OCH PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

Vi utvecklar och vårdar arbetsmiljön i samråd med anställda och kunder. Undersökningar av arbetsmiljöaspekter genom till exempel riskbedömningar och medarbetarsamtal görs regelbundet. Vi åtgärdar genom att eliminera risker och upprättar en handlingsplan. Därefter följer vi upp och kontrollerar att framtagen handlingsplan genomförs.

ANSTÄLLNINGSTRYGGHET

Vi följer i alla hänseenden gällande lagstiftning och god affärssed inom branschen. Vi är ett auktoriserat Bemannings-och Rekryteringsföretag genom Almega Kompetensföretagen. Därigenom har vi kollektivavtal som medför trygga anställningsförhållanden, pensionsavsättning, skäliga och marknadsmässiga löner samt försäkringar för våra anställda. Våra medarbetares trivsel och anställningstrygghet ska korrelera med ett hållbart arbetsliv.

FN:s Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 har som mål att uppnå en hållbar utveckling världen över. Pion Groups hållbarhetsarbete bidrar till några av de globala utvecklingsmål som FN har tagit fram till år 2030.

 

FN Agenda 2030

 

AJABAJA CANCER

AjabajaCancer är en ideell förening som underlättar vardagen för barn som drabbats av cancer och deras familjer. Som företagskompis stödjer PION Group dem i deras viktiga arbete. Läs mer på ajabajacancer.se.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport här

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?