Hållbart företagande

För oss handlar socialt ansvarstagande om att aktivt utveckla företagets positiva effekter på människor och miljö. Självklart respekterar vi alla människors rättigheter, följer arbetsrättsliga principer, miljöstandarder och riktlinjer. Och vi strävar efter att enbart samarbeta med leverantörer som själva bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete.

Poolia | Hållbart företagande

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att Poolia i alla hänseenden följer gällande lagstiftning och god affärssed inom branschen. Vi är dessutom certifierade i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001, medlem i Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. Vi är även medlem i Almega, arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Poolia efterlever givetvis gällande lagar, förordningar och bindande krav och översätter dessa till lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten.

Vi utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och rättvisa förhållanden för olika individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, religion, trosuppfattning, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl. Likabehandling av kandidater och medarbetare är en naturlig del av Poolias etiska riktlinjer. Det är också en självklar följd av att vi baserar vår verksamhet på den individuella kompetensen hos ett stort antal individer. Poolia accepterar inte någon form av särbehandling, vare sig det gäller fast eller tillfälligt anställda, på huvudkontoret, eller hos kunden. Vi strävar också efter att ge alla medarbetare goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Att vara det goda företaget är en del av vår värdegrund. Att arbeta aktivt med frågor kring hållbarhet internt och externt är en naturlig del av vår vardag. Ett exempel på aktiv intern hållbarhet är att Poolia var det första företaget i Sverige som tecknade det gröna hyresavtalet. Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan. Fler externa initiativ kring hållbarhet bedrivs både centralt från Poolia men också lokalt genom Poolias lokalkontor. Nedan några exempel.

Poolia samarbetar med Korta vägen

Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor och universitet, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Korta vägen vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar kraftigt deras chanser att få ett arbete inom sitt yrke.

Bidrag till flertalet rekryteringar åt SOS-barnbyar

SOS Barnbyar arbetar för varje barns rätt till ett hem. SOS-barnbyar ger barn som förlorat allt ett nytt hem och stöd till familjer som håller på att falla isär.

Stöd till Ung Företagsamhet

Genom att vara guldsponsor bidrar Poolia med ekonomiska resurser och stöd genom personligt engagemang till Ung Företagsamhet. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap och ger därigenom barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

 

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?