,

Poolia AB – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Kvartalsperioden april – juni

· Intäkterna uppgick till 345 (439) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 2,1 (2,9) MSEK och rörelsemarginalen till 0,6 (0,7) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (2,6) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 0,3 (2,1) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,01 (0,05) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,8 (9,9) MSEK, motsvarande 0,75 (0,21) SEK per aktie.
· Intäkterna i kvartalet minskade med 21 procent jämfört med samma period 2019, vilket i princip i sin helhet är hänförligt till effekter av covid-19 pandemin.

Delårsperioden januari – juni

· Intäkterna uppgick till 715 (875) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (14,3) MSEK och rörelsemarginalen till 0,5 (1,6) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 1,4 (14,6) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,7 (12,2) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,26) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 66,2 (35,5) MSEK, motsvarande 1,42 (0,76) SEK per aktie.
· Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under det första halvåret.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020 klockan 07.00 (CEST).