,

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Kvartalsperioden juli-september

· Intäkterna uppgick till 464 (342) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 26,7 (5,4) MSEK och rörelsemarginalen till 5,8 (1,6) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 26,6 (4,8) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 21,3 (3,2) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,46 (0,07) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 14,3  (-12,4) MSEK, motsvarande 0,31 (-0,27) SEK per aktie.

Delårsperioden januari – september

· Intäkterna uppgick till 1 369 (1 057) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 60,4 (9,1) MSEK och rörelsemarginalen till 4,4 (0,9) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 60,4 (6,2) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 48,3 (2,5) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,03 (0,05) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 57,9 (53,8) MSEK, motsvarande 1,24 (1,15) SEK per aktie.
· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 31,6 (33,2) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,89 (3,39) SEK.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021 klockan 07.00 (CEST).