Tester och personbedömning

Poolia använder de metoder för urval och personbedömning som ger det bästa beslutsunderlaget i rekryteringsprocessen. Vi är medvetna om att en felrekrytering kan orsaka stor skada i en organisation och använder därför de tekniker som bäst backas upp av gällande forskning för att på objektiv grund finna rätt person för varje kund.

Strukturerade anställningsintervjuer

Vid en rekrytering genomför Poolias konsulter så kallade strukturerade anställningsintervjuer. En strukturerad intervju har som metod hög förmåga att förutsäga kandidatens prestation i ett nytt arbete. En strukturerad anställningsintervju är objektiv och rättvis för kandidaten, den säkerställer att personen jämförs med kravprofilen och inte med övriga kandidater.

Arbetspsykologiska tester

För att få det bästa beslutsunderlaget, använder vi oss av arbetspsykologisk testning. Vi har ett antal tester som vi kan rekommendera som verktyg som tar fram de svar om kandidaterna du behöver.

MPA (Master Person Analys)

MPA (Master Person Analys) är en personprofilanalys som mäter nio generella egenskaper med utgångspunkt i tre områden: personlig drivkraft, sociala faktorer och arbetsstil. Testet är framtaget av Master Sverige, det är granskat av STP (Stiftelsen för tillämpad psykologi) och godkänt av BPS (British Psychological Society). Samtliga Poolias rekryterare är certifierade i MPA. Analysen görs vanligen integrerad med anställningsintervju och baseras på kravprofilen för uppdraget.

ACE (Adjustable Competence Evaluation) 

ACE är ett kognitivt anlagstest som syftar till att mäta den logiska, analytiska förmågan hos individer. Uppgifter i ACE aktiverar och provocerar fram denna förmåga och möjliggör därför bedömningen av individens maximala prestationsförmåga inom problemlösning.  ACE är utvecklat och uppbyggt mot bakgrund av teorier om intelligens och mentala processer och mäter den så kallat g-faktorn, vilket betyder den generella intelligensen hos en individ. Centralt för generell begåvning är förmågan att finna nya vägar att lösa en uppgift när man inte kan förlita sig på tidigare kunskap och erfarenheter.

HPI (Hogans Personlighetsinventorium)

HPI (Hogans Personlighetsinventorium) är ett personlighetstest främst avsett för användning inom urval och karriärplanering. HPI ger information om personliga karaktärsdrag som kommer till uttryck i socialt samspel. Dessa karaktärsdrag kan antingen underlätta eller hämma en persons förmåga att uppnå sina mål vad gäller utbildning och arbetsliv. HPI bygger på många års forskning och anknyter till den så kallade femfaktormodellen, Big Five. HPI är granskat av STP.

HDS (Hogans Deskriptiva Skalor)

HDS (Hogans Deskriptiva Skalor) är ett sätt att bedöma personligheten och är främst avsett för urval till ur säkerhetssynpunkt känsliga befattningar samt mycket ansvarsfulla befattningar där innehavarna kommer att hantera stora personella och/eller ekonomiska värden. HDS ger information om hur en person reagerar på ökad press, påfrestning och osäkerhet och hur detta kan yttra sig i både konstruktiva och destruktiva beteendemönster i arbetslivet. Resultatet utmynnar i elva olika beteendestilar kopplade till "dysfunktionella tendenser" som särskilt kan visa sig under stressbelastning. HDS är granskat av STP.

MVPI (Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium)

MVPI (Motiv, Värderingar, Preferenser Inventorium) är ett test som gör det möjligt att kartlägga viktiga drivkrafter som visar vad en person önskar att arbeta med och vill uppnå. Med hjälp av MVPI kan företaget säkerställa att individen går mot samma mål som organisationen, det går att hitta källan till konflikter i organisationen och att hitta vägar att motivera medarbetarna på rätt sätt.

BasIQ

BasIQ är ett logiskt analytiskt test avsett för urval och karriärplanering. BasIQ är uppbyggt i enlighet med den moderna begåvningsforskningen och mäter begåvningsfaktorn G. G har visat sig vara det bästa sättet att bedöma studie- och yrkesframgång. BasIQ finns endast på svenska. Testet är granskat av STP.

Språktester 

Poolia tillhandahåller även bland annat Berlitz språktester när det är aktuellt i en rekryteringsprocess.

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se