Hållbart företagande

För Poolia handlar det sociala ansvarstagandet om att maximera positiva effekter som företag kan ha på människor och miljö. Detta är något vi gör genom att respektera alla människor och deras respektive rättigheter, följa arbetsrättsrättsliga principer samt föreskrivna miljöstandarder och riktlinjer.

Vi har även som mål att enbart samarbeta med leverantörer som själva bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. 

Poolia är ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi följer i alla hänseenden gällande lagstiftning och god affärssed inom branschen. Poolia är certifierat i enlighet med ISO 14001 och ISO 9001, är medlem i Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerna. 

Poolia är även medlem i Almega, arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Poolia efterlever gällande lagar, förordningar och bindande krav och översätter dessa till lämpliga åtgärder i alla delar av verksamheten.

Grundläggande värderingar inom Poolia utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och rättvisa förhållanden för olika individer och grupper. Ingen ska diskrimineras på grund av etnicitet, religion, trosuppfattning, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ålder, kön, sexuell läggning eller av något annat skäl. 

Att vara det goda företaget är en del av vår värdegrund. Att arbeta aktivt med frågor kring hållbarhet internt, men även externt, är därför en naturlig del av vår vardag. Ett exempel på aktiv intern hållbarhet är att Poolia var det första företaget i Sverige som tecknade det gröna hyresavtalet. Grönt hyresavtal är fastighetsbranschens första gemensamma standardmall för minskad miljöpåverkan. Fler externa initiativ kring hållbarhet bedrivs både centralt från Poolia men också lokalt genom Poolias lokalkontor. Nedan följer några exempel. 

Poolia samarbetar med Korta vägen

Korta vägen är ett samarbete mellan högskolor och universitet, Arbetsförmedlingen och Folkuniversitetet. Korta vägen vänder sig till utlandsfödda akademiker med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar kraftigt deras chanser att få ett arbete inom sitt yrke. 

Bidrag till SOS-barnbyar

SOS Barnbyar arbetar för varje barns rätt till ett hem. SOS-barnbyar ger barn som förlorat allt ett nytt hem och stöd till familjer som håller på att falla isär. 

Bidrag till Läkare Utan Gränser 

Poolia är ”företagsvän” med Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. 

Stöd till Ung Företagsamhet

Genom att vara guldsponsor bidrar Poolia med ekonomiska resurser och stöd genom personligt engagemang till Ung Företagsamhet. Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap och ger därigenom barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. 

Kostnadsfri rekrytering av Verksamhetschef till RFSL 

Poolia genomförde utan kostnad hela rekryteringsprocessen för en chefsbefattning inom RFSL. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället.

Poolia ger sitt stöd till Portionskampen 

Portionskampen är en kampanj genomförd av Uppsala Stadsmission. Kampanjen har som syfte att minska utanförskapet, samt sprida kunskap om utsattheten i Uppsala. 

Behöver du hjälp? Ring Poolia! 0770-111 222 info@poolia.se