Direktör

Direktör/Myndighetschef till Institutet för mänskliga rättigheter

Det nyinrättade institutet för mänskliga rättigheter i Sverige söker en direktör. Direktören kommer att ha en ledande roll i arbetet med att utveckla det nya oberoende institutet som har till uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Arbetet bedrivs i samarbete med institutets styrelse och i samverkan med både nationella och internationella aktörer för mänskliga rättigheter. Till din hjälp har du kvalificerade medarbetare, såväl experter som generalister.

Institutet är nyinrättat vilket ger en unik möjlighet att vara med i uppbyggnaden av verksamheten som en oberoende och ledande aktör för främjandet av säkerhetsställandet av mänskliga rättigheter.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Som direktör vid Institutet för mänskliga rättigheter har du ett övergripande ansvar för att i enlighet med styrelsens direktiv bygga upp och leda institutets verksamhet, inklusive personal- och budgetansvar.

I rollen som direktör företräder du institutet och kommunicerar dess uppdrag på ett tydligt och förtroendeingivande sätt, såväl internt som externt. Ett viktigt uppdrag är att både nationellt och internationellt utveckla goda samarbetsformer såväl inom institutet som med andra myndigheter och viktiga aktörer inom området.

Som direktör leder du medarbetare med hög kompetens i en verksamhet med stor kunskap inom området mänskliga rättigheter. Fokus i ditt uppdrag är att bygga upp och leda verksamheten både strategiskt och operativt. Det innefattar att både planera och följa upp verksamheten kort- och långsiktigt samt att driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete. En viktig uppgift är att säkerställa att institutets granskningar och uttalanden är sakliga och väl underbyggda.

Du företräder myndigheten som arbetsgivare, och ser till att medarbetarna är väl förtrogna med målen för verksamheten, skapar goda arbetsförhållanden samt tar vara på och utvecklar medarbetarnas kompetens och erfarenhet. I samverkan med andra myndighetschefer i staten bidrar du i arbetet med att utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Institutet är nyinrättat och ditt fokus under 2022/2023 är att i samverkan med styrelsen bygga upp och etablera institutet som en oberoende och ledande aktör för att främja säkerställandet av mänskliga rättigheter i Sverige. Verksamheten tar sin utgångspunkt i grundlagarna och Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

• Direktören är institutets myndighetschef och anställs av styrelsen för en tid om sex år. Direktören är ledamot av styrelsen och rapporterar till den.
• Direktören ansvarar för att den löpande verksamheten genomförs enligt gällande lagar och andra författningar samt enligt arbetsordningen och de riktlinjer som styrelsen beslutar.
• Direktören ansvarar för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och för att verksamheten organiseras och bedrivs med en betryggande styrning och kontroll.
• Direktören representerar institutet vid externa kontakter med andra myndigheter och aktörer. I uppdraget representerar direktören institutet vid externa uttalanden i frågor om dess prioriteringar och ställningstaganden.

Vem är du?

Vi söker dig som i första hand är en ledare och har erfarenhet av kvalificerat arbete inom mänskliga rättigheter. Du har dokumenterat god erfarenhet av att driva en operativ verksamhet och det är meriterande om du ansvarat för att tidigare bygga upp en verksamhet eller avdelning. Du ska ha förståelse för och kunskap om myndighetsarbete och det regelverk som styr offentlig verksamhet.
Du har en akademisk examen inom relevant område.
Det är meriterande om du har arbetat med mänskliga rättigheter i praktiken och har erfarenhet från civilsamhället.

Det är av stor vikt att du har god förståelse för Sveriges aktörer inom mänskliga rättigheter och kunskap om hur det ser ut i Sverige på området. Som person har du hög strategisk förmåga och stark integritet. Du är en inkluderande ledare som tar hand om allas kompetens och bygger ditt ledarskap på tillit, mod, respekt, transparens och öppenhet. Du ska vara en skicklig relationsbyggare, rak i dialogen för att bygga långsiktiga samarbeten och även våga vara obekväm.

Om verksamheten

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet som inrättades i januari 2022 genom lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter. Institutet ska enligt lagen främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt andra för Sverige folkrättsligt bindande förpliktelser inom området mänskliga rättigheter. Institutet ska fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt artikel 33.2 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Institutets uppgifter enligt lagen är att följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Det ska institutet göra genom att lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete, och främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. För en inledande dialog kring tjänsten, välkommen att kontakta huvudkonsult Ulrica Pantzar 070-767 77 75 alt. ulrica.pantzar@poolia.se eller konsult Maria Eriksson 073-994 50 95 alt. maria.eriksson@poolia.se.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 14 augusti 2022.

Sekretess gäller för uppgift om kandidats identitet, se 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Ansök nu
Stad
Lund
Publicerad
22 juni
Sista ansökningsdag
14 augusti
Omfattning
Tillsvidareanställning
Referensnummer
64993