Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Kvartalsperioden oktober-december · Intäkterna för Poolia uppgick till 198,9 (210,2) MSEK, en minskning med 5%. · Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (6,9) MSEK och rörelsemarginalen till 4,4 (3,3)%. · Resultatet före skatt uppgick till 8,8 (11,1) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (8,2) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,33 (0,48) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 23,4 (11,4) MSEK. · Under kvartalet redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 0,8 (0,3) MSEK. Avvecklad verksamhet · Poolias verksamhet i Storbritannien avyttrades per den 28 februari 2014. I bolagen återstår endast kostnader för administration samt reserverad skattekostnad för den vinst som uppstod vid försäljning av verksamheten. · Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under fjärde kvartalet till -0,4 (-0,7) MSEK och under perioden januari-december till -2,0 (-0,7) MSEK. · Kassaflödet under perioden januari-december från verksamhet under avveckling uppgick till -0,8 (-0,0) MSEK. Helåret januari-december, kvarvarande verksamhet · Intäkterna för Poolia uppgick till 784,7 (757,1) MSEK, en ökning med 3,6%. · Rörelseresultatet uppgick till 23,0 (16,0) MSEK och rörelsemarginalen till 2,9 (2,1)%. · Resultatet före skatt uppgick till 20,5 (22,5) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 (16,0) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (0,93) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,3 (17,4) MSEK. · Under perioden redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 6,4 (5,3) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,2 (32,4)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,76 (4,41) SEK. · Styrelsen föreslår en utdelning om 60 öre per aktie, vilket ger ett belopp om 10 273 198 SEK.

VD har ordet – Fortsatt positiv resultatutveckling i rörelsen
Poolia levererar sitt bästa rörelseresultat för det fjärde kvartalet sedan 2008. Rörelseresultatet på 8,8 MSEK innebär en ökning om 28% jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelsemarginalen om 4,4% ligger nära vår långsiktiga målsättning och är den högsta för ett fjärde kvartal sedan 2008.

Omsättningen under kvartalet sjönk med 5% vilket är otillfredsställande och delvis beroende på att våra kunder anställer våra konsulter i stor omfattning samtidigt som kandidatbristen är påfallande. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår kundportfölj och har lyckats öka lönsamheten i nya affärer.

Under 2016 ökade Poolias omsättning med 3,6 % och rörelseresultatet med 44% jämfört med 2015. Vårt omställningsprogram, som påbörjades för tre år sedan, ger bra resultatutveckling.

Resultatet före skatt för helåret 2016 om 20,5 MSEK är 28% bättre än under 2015 rensat för en engångseffekt under 2015 gällande en valutavinst om 6,5 MSEK hänförlig till tidigare år. I resultatet för 2016 ingår omställningskostnader med 6,4 MSEK.

Ekonomierna i Tyskland och Sverige är i högkonjunktur vilket skapar god efterfrågan på våra tjänster men leder också till kandidatbrist. För att åstadkomma tillväxt intensifierar vi vår marknadsföring mot kandidat-marknaden och fortsätter att bygga upp vår försäljningsorganisation.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

                        Morten Werner
VD och koncernchef

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.