Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Kvartalsperioden april-juni, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna för Poolia uppgick till 187,0 (176,8) MSEK, en ökning med 5,8%. · Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-3,1) MSEK och rörelsemarginalen till 0,8 (-1,7)%.   · Resultatet före skatt uppgick till 1,3 (-3,1) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (-2,8) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,06 (-0,16) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,6 (2,4) MSEK. Verksamheter under avveckling · Periodens resultat från verksamheter under avveckling uppgår under andra kvartalet till 0,0 (0,0) MSEK och under perioden januari-juni till 0,0 (-1,6) MSEK. · Kassaflödet under perioden januari-juni från avyttrad verksamhet inkl. försäljning av den brittiska rörelsen uppgick till 0,0 (7,1) MSEK.   Delårsperioden januari-juni, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna för Poolia uppgick till 369,2 (358,4) MSEK, en ökning med 3,0%. · Rörelseresultatet uppgick till 4,9 (0,9) MSEK och rörelsemarginalen till 1,3 (0,3)%. · Resultatet före skatt uppgick till 4,8 (0,7) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 3,3 (-0,1) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,20 (-0,01) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,3 (10,1) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 30,6 (30,7)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,11 (3,79) SEK.

Vd har ordet – Vi är på väg
Poolias intäkter avseende kvarvarande verksamhet under andra kvartalet uppgick till 187,0 MSEK, en ökning med 10,2 MSEK (5,8%) jämfört med andra kvartalet 2014. Rörelseresultatet uppgick till 1,4 (-3,1) MSEK för samma period.

Den svenska verksamheten ökade sina intäkter med 11,3 MSEK till 133,1 MSEK (9,3%) jämfört med samma kvartal föregående år. Sverige stod för 71% av koncernens intäkter under andra kvartalet. Jämfört med första kvartalet 2015 har intäkterna stigit med 8,7 MSEK (7%) varav 5,1 MSEK härrör från det förvärvade bolaget Joblink. Rörelseresultatet i Poolia Sverige uppgick under kvartalet till -2,1 (-7,4) MSEK. Rörelsemarginalen var -1,6 (-6,1)%.

Under kvartalet har Poolia Sverige tagit omställningskostnader om 1,5 (3,0) MSEK. För första halvåret uppgick omställningskostnaderna till 4,8 (4,4) MSEK.

Vår fokusering på ökad försäljning och marknadsföring fortgår med full kraft. Vi fortsätter att vinna upphandlingar både inom näringsliv och offentlig sektor. Telia, SLL, Svenska Spel och Karolinska Sjukhuset är exempel på kunder där vi fått förtroende.

Vi har under perioden gjort investeringar och kostnadsfört betydande belopp i nya system och IT-lösningar i syfte att effektivisera våra processer och förbättra konkurrenskraften.

Under kvartalet förvärvades Joblink Norden AB, en direkt konkurrent med bas i Skåne. Syftet med förvärvet är att förbättra Poolias lönsamhet i regionen, skapa en stark marknadsposition och utveckla verksamheten för att nå våra långsiktiga mål. Verksamheterna har fusionerats och förvärvet förväntas bidra positivt till Poolias resultat redan under 2015.

Tillväxten i Poolias tyska verksamhet avtog under andra kvartalet och uppgick till 1,3 MSEK (3,2%). Rörelsemarginalen försämrades under perioden och uppgick till 7,2 (8,9)%.

Intäkterna i Poolias finska verksamhet reducerades under kvartalet med 2,3 MSEK (16%). Rörelsemarginalen försämrades till 4,1 (4,8)%.

Under första halvåret 2015 ökade Pooliakoncernens intäkter med 10,8 MSEK (3,0%) för kvarvarande verksamhet. Rörelseresultatet för samma period uppgick till 4,9 (0,9) MSEK, dvs. en rörelsemarginal om 1,3 (0,3)%.

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,3 (10,1) MSEK. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Poolia arbetar sig in i matchen igen, dag för dag, kund för kund. Vi ser en god tillströmning av nya kunder men också att tidigare kunder återkommer efter mer effektiv marknads- och säljbearbetning.

Poolias primära målgrupp är de växande företagen med de ambitiösa cheferna. Vi hjälper dessa chefer med deras svåraste och viktigaste uppgift: att bygga vinnande team.

Våra långsiktiga ambitioner, mål och strategier ligger fast. Våra koncept och vårt helhetstänkande uppskattas både internt och externt. Poolias team fungerar allt bättre.

                       
Morten Werner
VD och koncernchef

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.