Poolia AB – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Kvartalsperioden april – juni

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

· Intäkterna uppgick till 439 (511) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (-6,5) MSEK och rörelsemarginalen till 0,7 (-1,3) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 2,6 (-6,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (-5,2) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,11) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 9,9 (-2,0) MSEK.

Delårsperioden januari – juni

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

· Intäkterna uppgick till 875 (988) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (3,9) MSEK, inklusive engångseffekt om 4,1 MSEK, och rörelsemarginalen till 1,6 (0,4) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 14,6 (6,3) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (4,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 (0,09) SEK.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 35,5 (7,9) MSEK.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 07.00 (CEST).

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.