,

Poolia AB – Valberedning utsedd

Poolias valberedning har i uppdrag att föreslå kandidater till styrelsen men även att lämna förslag på ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

I enlighet med beslutet på Poolias årsstämma 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Den nya valberedningen har följande sammansättning:

Björn Örås, styrelseordförande och huvudägare
Petter Stillström, AB Traction
Fredrik Palmstierna, eget innehav
Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
Poolia AB, Att: Valberedningen – Björn Örås, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Björn Örås, 070-526 79 97

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2019 klockan 17.30 (CET).

Poolia hjälper företag och organisationer med rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång. Poolia är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap.