,

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Kvartalsperioden januari – mars

· Intäkterna uppgick till 526 (432) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 24,3 (11,9) MSEK och rörelsemarginalen till 4,6 (2,7) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 26,4 (12,8) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 20,8 (10,2) MSEK.
· EBITDA uppgick till 31,4 (17,8) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (0,22) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,0 (17,8) MSEK, motsvarande 0,25 (0,38) SEK per aktie.
· Den 1 februari förvärvade Poolia 96,5 procent av aktierna i Roi Rekrytering Sverige AB för totalt 35,7 MSEK varav 26,1 MSEK erlagts kontant och 9,6 MSEK i Poolia B-aktier genom en riktad nyemission om 502 592 B-aktier.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 14.30 (CEST).