,

Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 maj 2019 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A, plan 5, i Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019, dels anmäla sitt deltagande i årsstämman hos bolaget under adress Poolia AB, att: Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 368 50 eller per e-post: kent.thuden@poolia.se. Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 26 april 2019. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 26 april 2019.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.com. Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2018; i samband med det ett anförande av den verkställande direktören

8.    Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen

10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

12.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

13.  Val av styrelse och styrelseordförande

14.  Val av revisor

15.  Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16.  Valberedning inför årsstämma 2020

17.  Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 – Styrelsens förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår en utdelning om 25 öre per aktie vilket ger ett belopp av 11 659 217 SEK.

Punkt 2, 11, 12, 13, 14, 16 – Valberedningens förslag

Valberedningen, som inför årsstämman 2019 har bestått av Björn Örås (styrelsens ordförande), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Hans Hedström (representerandes Carnegie Fonder AB) vilka tillsammans representerar ägare med drygt 74 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår i huvudsak följande:

       Punkt 2

       Till ordförande på årsstämman föreslås Björn Örås.

       Punkt 11

       Styrelsen föreslås bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter och antalet revisorer förslås uppgå till en revisor.

       Punkt 12

       Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 240 000 (1 240 000) kronor att fördelas med 500 000 (500 000) kronor till styrelseordföranden och 185 000 (185 000) kronor till övriga ledamöter som inte är anställd i Poolia. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

       Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

       Punkt 13

       Omval föreslås av samtliga styrelseledamöter; Björn Örås, Dag Sundström, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf.

       Omval föreslås av Björn Örås som styrelsens ordförande.

       Punkt 14

       Nyval föreslås av Grant Thornton Sweden AB med Mia Rutenius som huvudansvarig revisor.

       Punkt 16

       Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget skall ha en valberedning enligt följande principer.

       Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna, vilka, om de så önskar, äger utse var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, skall utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen skall sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen. Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande, dock skall styrelsens ordförande inte vara ordförande för valberedningen. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter.

       Namnen på de sålunda utsedda ledamöterna av valberedningen, med uppgift om vilka aktieägare de representerar och vem som utsetts till ordförande för valberedningen, skall offentliggöras snarast efter att valberedningen har utsetts, dock såvitt möjligt senast sex månader före nästa årsstämma. Mandatperioden för valberedningen skall löpa från och med offentliggörandet intill dess att en ny valberedning har utsetts och offentliggjorts. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter.

Om en aktieägare som har utsett en representant till valberedningen upphör att tillhöra de tre röstmässigt största ägarna i Bolaget, skall den av aktieägaren utsedda representanten ställa sin plats i valberedningen till förfogande. Om en eller flera ledamöter av valberedningen av detta eller annat skäl lämnar valberedningen, skall kvarvarande ledamöter verka för att motsvarande antal tillkommande ledamöter av valberedningen utses enligt ovanstående principer. Förändringar i valberedningen skall omgående offentliggöras.

       Valberedningen skall utarbeta förslag att läggas fram för årsstämman, samt i förekommande fall för extra bolagsstämma, rörande (i) stämmoordförande, (ii) antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, antal revisorer, (iii) arvode till styrelse och revisorer, (iv) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter jämte eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter, samt (v) förslag till regler för kommande valberedning.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom Pooliakoncernen.

Riktlinjerna skall omfatta verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2019 för tiden intill nästa årsstämma, samt även på ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till VD beslutas av styrelsen i Poolia AB. VD beslutar om ersättningar till övriga ledande befattningshavare. Styrelsen skall ha rätt att frångå av årsstämman beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna ersättningar vilka i rimlig utsträckning återspeglar den enskilde befattningshavarens och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till rörelseresultatet för koncernen och/eller för den del av koncernen inom vilken den aktuella befattningshavaren är verksam. Därutöver kan specifika, individrelaterade indikatorer användas vid bestämmande av nivåer för rörlig ersättning. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade planer för verksamheten. Med hänsyn till den betydelse som koncernens resultatutveckling och den individuella prestationen har för lönenivån, kan den rörliga ersättningen utgöra en betydande del av den totala ersättningen till medlemmar av koncernledningen. Den rörliga ersättningen skall för verkställande direktören kunna uppgå till högst 80 procent av grundlönen och för övriga ledande befattningshavare till högst 100 procent av grundlönen.

Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida någon form av aktierelaterat incitamentsprogram utöver det befintliga teckningsoptionsprogrammet 2015/2019, skall föreslås årsstämman, vilket i förekommande fall skall gälla såsom tillägg till den rörliga ersättning till ledande befattningshavare som beskrivits ovan. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

Verkställande direktören skall, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, erbjudas ett personligt avgiftsbestämt pensionsavtal. Övriga ledande befattningshavare skall omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt skall motsvara premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är 65 år.

Andra förmåner än pensionsförmåner skall inte kunna utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Uppsägningstiden för de ledande befattningshavarna skall vara högst tolv månader vid uppsägning av koncernen och högst sex månader vid uppsägning av befattningshavaren. Avgångsvederlag skall inte utgå.

ÖVRIGT

Upplysningar vid stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om bolagets för­hållan­den till annat koncernbolag.

Valberedningens förslag

Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.poolia.com) samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget.

Övriga handlingar

Utöver vad som angivits ovan kommer följande handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (www.poolia.com) från och med den 12 april 2019 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

–             Redovisningshandlingar och revisionsberättelse.

–             Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15 ovan).

–             Revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen.

–             Eventuella andra handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen.

Antal aktier

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 46.636.868, varav 10.864.300 aktier av serie A och 35.772.568 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.018.813,6. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Stockholm i april 2019
Poolia AB (publ)
Styrelsen