,

Poolia delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Kvartalsperioden april-juni Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, d.v.s. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna uppgick till 194,2 (201,9) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (7,9) MSEK och rörelsemarginalen till 3,1 (3,9)%.   · Resultatet före skatt uppgick till 5,6 (6,5) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (4,4) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,25 (0,26) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var -1,3 (1,5) MSEK. Delårsperioden januari-juni Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna uppgick till 393,8 (402,2) MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 13,4 (8,3) MSEK och rörelse-marginalen till 3,4 (2,1)%. · Resultatet före skatt uppgick till 13,0 (6,9) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 9,3 (4,4) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,54 (0,26) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 7,3 (-9,9) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,8 (29,5)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,83 (4,16) SEK.

VD har ordet – fortsatta förbättringar i verksamheten men tillväxten dröjer

Poolias totala omsättning om cirka 194 MSEK i det andra kvartalet var 3,9% lägre jämfört med samma period 2016. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt mycket god i Sverige och Tyskland. Även i Finland ser vi en ökande efterfrågan både inom bemanning och rekrytering. Bristen på kandidater, särskilt inom bemanning, påverkar dock fortsatt våra möjligheter att växa även om vi ser en positiv trend i antalet anställda konsulter.

Antalet arbetsdagar och helgdagar som infaller på vardagar har varierat kraftigt mellan de första och andra kvartalen 2016 och 2017. På halvårsbasis hade dock alla länder exakt lika många arbetsdagar under 2016 och 2017. Därför ger en analys av siffrorna för halvåret en bättre insikt i verksamhetens utveckling.

Poolias totala omsättning om cirka 394 MSEK för det första halvåret 2017 var 2,1% lägre jämfört med samma period 2016. Poolia levererade ett rörelseresultat det första halvåret på 13,4 Mkr vilket är en förbättring med 61,4% jämfört med motsvarande period 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 3,4% jämfört med 2,1% för det första halvåret 2016.

Sverigeverksamhetens rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 5,4 (1,1) MSEK, med en rörelsemarginal om 2,0 (0,4)%. Förbättringen förklaras av ökade rekryteringsintäkter och god kostnadskontroll. Tysklandverksamhetens rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 7,4 (7,3) MSEK, med en rörelsemarginal om 7,3 (8,1)%. Försämringen av marginalen i tysklandsverksamheten berodde huvudsakligen på ökade personalsatsningar 2017 i syfte att bemanna för fortsatt tillväxt.

Finlandsverksamhetens resultat uppgick till 0,6 (-0,1) MSEK för det första halvåret 2017 och rörelsemarginalen förbättrades signifikant till 3,0 (-0,5)% som en effekt av tidigare genomförda kostnadsbesparingar.              

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (-9,9) MSEK, i huvudsak på grund av en minskning av kortfristiga fordringar. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Nya avtal under kvartalet har tecknats med bland annat ApoEx, Nasdaq, Kinnarps, AXA Försäkring, Stockholms Stad Fastighetskontoret och Arbetsförmedlingen.

Vi fortsätter att satsa resurser på marknadsföring och försäljning för att komma tillbaka i en tillväxtfas och utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för konsulter.

Jag är fortsatt positiv inför Poolias framtid. Poolia visar ständigt en förbättrad lönsamhet och är väl rustat för att fortsätta sin resa mot tillväxt. Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef