,

Poolia AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

Kvartalsperioden oktober-december

· Intäkterna uppgick till 533 (406) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 41,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 7,7 (1,7) procent.
· Rörelseresultatet exkl. engångspost om 19,0 (0,0) MSEK uppgick till 22,1 (6,7) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 (1,7) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 41,2 (6,3) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 32,3 (2,6) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,69 (0,10) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 49,8  (7,2) MSEK, inklusive engångspost om 19,0 (0,0) MSEK, motsvarande 1,07 (0,15) SEK per aktie.
· Under perioden har bolaget erhållit 19 MSEK i återbetalning av sjukförsäkringspremier.
· Tjänsteutbudet inom koncernen har breddats genom starten av konsultföretaget QRIOS som erbjuder tjänster inom IT, Life Science och Engineering.

Helåret januari – december

· Intäkterna uppgick till 1 902 (1 463) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 101,4 (15,8) MSEK och rörelsemarginalen till 5,3 (1,1) procent.
· Rörelseresultatet exkl. engångspost om 19,0 (0,0) MSEK uppgick till 82,4 (15,8) MSEK och rörelsemarginalen till 4,3 (1,1) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 101,5 (12,5) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 80,5 (7,0) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,73 (0,15) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 107,7 (61,0) MSEK, inklusive engångspost om 19,0 (0,0) MSEK, motsvarande 2,31 (1,31) SEK per aktie.
· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,5 (32,3) procent och koncernens eget kapital per aktie var 4,58 (3,46) SEK
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 (0,60) SEK per aktie, totalt 47,1 (28,0) MSEK.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022 klockan 07.00 (CET).