,

Rättelse Poolias årsredovisning 2017

I årsredovisningen som offentliggjordes den 4 april 2018, uppgavs tyvärr några felaktigheter som redogörs för nedan.

I diagrammet som visar Poolia Finlands intäkter och rörelsemarginal på s.16 var skalan på axeln som visar intäkterna felaktig, 10 MSEK visades som 100 MSEK, 20 MSEK visades som 200 MSEK osv.

På s. 35 uppgavs ”Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare” felaktigt till 17 015 TSEK. Korrekt belopp är 17 019 TSEK.

På s. 36 har en differens om 2 TSEK identifierats mellan delposterna ”Reserver” och ”Innehav utan bestämmande inflytande” inom balansposten Eget kapital. Korrigeringen har ingen påverkan på varken ingående eller utgående balans för Totalt eget kapital.

På s. 38 var posten ”Omräkningsdifferenser” felaktigt summerad till 3 901 TSEK. Den korrekta summeringen är 3 899 TSEK.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också̊ en ny korrigerad årsredovisning som även finns tillgänglig på företagets webbplats www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Korrigeringarna har ingen påverkan på bolagets totalresultat, nyckeltal, balansomslutning eller kassaflöde.