,

PION Group AB – Valberedning inför årsstämman 2024

I enlighet med beslutet på PION Groups årsstämma 2023 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets största ägare för att utse valberedning inför årsstämman 2024.

Valberedningen ska inför årsstämman 2024 lämna förslag till ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsens ledamöter, val av styrelse och styrelseordförande, antal revisorer, arvode till revisor och val av revisor, samt, om så bedöms erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion.

Valberedningen som utsetts inför årsstämman 2024 består av följande personer.

· Martin Hansson, Danir Resources AB
· Petter Stillström, AB Traction
· Patrik Enblad, utsedd av Thomas Krishan

Martin Hansson har utsetts till valberedningens ordförande.
De tre ägarrepresentanterna i valberedningen representerar tillsammans 77 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, baserat på ägarbilden den 31 augusti 2023.
Aktieägare i PION Group är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
PION Group AB, Att: Valberedningen – Martin Hansson, Box 207, 101 24 Stockholm