,

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

Kvartalsperioden oktober-december · Intäkterna för Poolia uppgick till 198,9 (210,2) MSEK, en minskning med 5%. · Rörelseresultatet uppgick till 8,8 (6,9) MSEK och rörelsemarginalen till 4,4 (3,3)%. · Resultatet före skatt uppgick till 8,8 (11,1) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 (8,2) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,33 (0,48) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 23,4 (11,4) MSEK. · Under kvartalet redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 0,8 (0,3) MSEK. Avvecklad verksamhet · Poolias verksamhet i Storbritannien avyttrades per den 28 februari 2014. I bolagen återstår endast kostnader för administration samt reserverad skattekostnad för den vinst som uppstod vid försäljning av verksamheten. · Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick under fjärde kvartalet till -0,4 (-0,7) MSEK och under perioden januari-december till -2,0 (-0,7) MSEK. · Kassaflödet under perioden januari-december från verksamhet under avveckling uppgick till -0,8 (-0,0) MSEK. Helåret januari-december, kvarvarande verksamhet · Intäkterna för Poolia uppgick till 784,7 (757,1) MSEK, en ökning med 3,6%. · Rörelseresultatet uppgick till 23,0 (16,0) MSEK och rörelsemarginalen till 2,9 (2,1)%. · Resultatet före skatt uppgick till 20,5 (22,5) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 (16,0) MSEK. · Resultatet per aktie uppgick till 0,80 (0,93) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,3 (17,4) MSEK. · Under perioden redovisar Poolia Sverige omställningskostnader om 6,4 (5,3) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 33,2 (32,4)% och koncernens eget kapital per aktie var 4,76 (4,41) SEK. · Styrelsen föreslår en utdelning om 60 öre per aktie, vilket ger ett belopp om 10 273 198 SEK.

VD har ordet – Fortsatt positiv resultatutveckling i rörelsen
Poolia levererar sitt bästa rörelseresultat för det fjärde kvartalet sedan 2008. Rörelseresultatet på 8,8 MSEK innebär en ökning om 28% jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelsemarginalen om 4,4% ligger nära vår långsiktiga målsättning och är den högsta för ett fjärde kvartal sedan 2008.

Omsättningen under kvartalet sjönk med 5% vilket är otillfredsställande och delvis beroende på att våra kunder anställer våra konsulter i stor omfattning samtidigt som kandidatbristen är påfallande. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår kundportfölj och har lyckats öka lönsamheten i nya affärer.

Under 2016 ökade Poolias omsättning med 3,6 % och rörelseresultatet med 44% jämfört med 2015. Vårt omställningsprogram, som påbörjades för tre år sedan, ger bra resultatutveckling.

Resultatet före skatt för helåret 2016 om 20,5 MSEK är 28% bättre än under 2015 rensat för en engångseffekt under 2015 gällande en valutavinst om 6,5 MSEK hänförlig till tidigare år. I resultatet för 2016 ingår omställningskostnader med 6,4 MSEK.

Ekonomierna i Tyskland och Sverige är i högkonjunktur vilket skapar god efterfrågan på våra tjänster men leder också till kandidatbrist. För att åstadkomma tillväxt intensifierar vi vår marknadsföring mot kandidat-marknaden och fortsätter att bygga upp vår försäljningsorganisation.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

                        Morten Werner
VD och koncernchef