,

Poolia AB (publ) – Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-08-23

Bolagsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen innehåller ändring av bolagets företagsnamn till PION Group AB samt ändring av föremål för bolagets verksamhet till att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 kl. 12:00 (CEST).

  • Poolia AB - Kommuniké från extra bolagsstämma 2022-08-23

    Ladda ner pdf