,

Kallelse till extra bolagsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 augusti 2022. Med stöd av lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 augusti 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 augusti 2022, dels senast måndagen den 22 augusti 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 augusti 2022. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 17 augusti 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.poolia.se/koncernsidor/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Poolia AB, ”Extra bolagsstämma 2022”, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear tillhanda senast den 22 augusti 2022. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 22 augusti 2022. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

FULLMAKTER

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.poolia.se/koncernsidor/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före den extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 13 augusti 2022, till adress Poolia AB, Kent Thudén, Box 207, 101 24 Stockholm eller via e-post till kent.thuden@poolia.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.poolia.se/koncernsidor/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor senast den 18 augusti 2022. Upplysningarna kommer också att göras tillgängliga på bolagets huvudkontor, Torsgatan 11 i Stockholm samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

8.    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som inför den extra bolagsstämman har bestått av Martin Hansson (Danir Resources AB), Petter Stillström (representerandes AB Traction) och Thomas Krishan vilka tillsammans representerar ägare med drygt 78 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår Lars Kry till ordförande vid stämman.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Petter Stillström, AB Traction, eller vid förhinder av honom, den som styrelsen anvisar, till person att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 – Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. Den föreslagna bolagsordningen innehåller ändring av bolagets företagsnamn till PION Group AB samt ändring av föremål för bolagets verksamhet till att äga dotterbolag och att tillhandahålla konsulttjänster avseende strategi, ledarskap, affärsutveckling och administration till koncernbolag samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Två nya paragraf föreslås införas i bolagsordningen där den ena paragrafen tillåter styrelsen att bestämma att bolagsstämma skall hållas på någon av orterna Stockholm, Göteborg eller Malmö och den andra paragrafen tillåter styrelsen att bestämma att den som inte är aktieägare i bolaget har rätt att närvara vid bolagsstämma. Samtliga föreslagna ändringar framgår tydligt av den uppdaterade bolagsordning som finns på bolagets hemsida bland styrelsens fullständiga förslag.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

Poolia AB, org. nr 556447-9912, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med den extra bolagsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämma se;

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse uppgår till 47.139.460, varav 10.864.300 aktier av serie A och 36.275.160 aktier av serie B. Aktie av serie A berättigar till en röst och aktie av serie B till 1/5 röst. Det totala antalet röster är 18.119.332. Bolaget innehar inga aktier i bolaget.

Stockholm i juli 2022
Poolia AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Jan Bengtsson, Koncernchef, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juli 2022 klockan 18.00 (CEST).