,

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

PION Group växer med 6 procent och omsatte 532 MSEK med ett justerat EBITA-resultat på 3,3 MSEK (0,6%) under första kvartalet 2023. Kvartalet är belastat med kostnader av engångskaraktär på 13,2 MSEK vilket resulterar i att EBITA-marginalen är minus 1,9 procent (4,8) och EBITA-resultatet landar på -9,9 MSEK (24.0) MSEK.

Kvartalsperioden
januari – mars · Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat
100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för
· Intäkterna totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0
uppgick till 532 MSEK i PION Group B-aktier.
(504) MSEK, · Den 17 januari förvärvade PION Group 40 procent av
motsvarande en aktierna i Whippy AB för 4 MSEK i kontant betalning.
tillväxt om 6 · Den 15 mars 2023 beslutade PION Group AB:s styrelse
procent, varav 1 att avsluta verkställande direktören Jan Bengtssons
procent organisk. uppdrag och inleda rekrytering av en permanent ersättare.
· Justerat Styrelsen beslutade också att utse Mats Kullenberg som
EBITA är 3,3 MSEK tillförordnad verkställande direktör och koncernchef
och EBITA tills ny verkställande direktör har rekryterats, samt att
marginalen 0,6 utse Anna Bäcklin till vice VD för PION Group.
procent. Poster
av
engångskaraktär
uppgår till 13,2
MSEK.
· EBITA uppgick
till -9,9 (24,0)
MSEK och EBITA
marginalen till
-1,9 (4,8)
procent
·
Rörelseresultatet
uppgick till
-12,4 (23,3) MSEK
och
rörelsemarginalen
till -2,3 (4,6)
procent.
· Periodens
resultat uppgick
till -11,8 (20,8)
MSEK.
· Resultatet
per aktie före
och efter
utspädning
uppgick till    
-0,24 (0,44) SEK.
· Kassaflödet
från den löpande
verksamheten var
-5,4 (12,0) MSEK,
motsvarande -0,11
(0,25) SEK per
aktie.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2023 klockan 14.30 (CEST).