,

Kommuniké från årsstämma 2024

Årsstämman i PION Group AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 12 043 933 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 15 maj 2024.

Räkenskaper och ansvarsfrihet
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 955 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen innehåller ett tillägg som möjliggör digital bolagsstämma.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 18:00 (CEST).