,

Förändring av antalet aktier och röster i Poolia AB (publ)

Antalet aktier och röster i Poolia AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut den 1 februari 2022 om att emittera totalt 502 592 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Roi Rekrytering Sverige AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 502 592 och antalet röster med 100 518,4. Per den 28 februari 2022 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 47 139 460, varav 10 864 300 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 36 275 160 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 119 332.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 kl. 17.30 (CET).