,

Poolia AB – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Kvartalsperioden april – juni

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

· Intäkterna uppgick till 439 (511) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 2,9 (-6,5) MSEK och rörelsemarginalen till 0,7 (-1,3) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 2,6 (-6,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (-5,2) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 (-0,11) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 9,9 (-2,0) MSEK.

Delårsperioden januari – juni

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

· Intäkterna uppgick till 875 (988) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 14,3 (3,9) MSEK, inklusive engångseffekt om 4,1 MSEK, och rörelsemarginalen till 1,6 (0,4) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 14,6 (6,3) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 12,2 (4,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,26 (0,09) SEK.
· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 35,5 (7,9) MSEK.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2019 klockan 07.00 (CEST).