,

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

PION Group ser resultat i marginalförbättring och nya kunder på en avvaktande marknad. Under kvartalet har PION Group fortsatt arbetet med att skapa en organisation som på ett kostnadseffektivt sätt är redo för att växla upp när efterfrågan börjar ta fart. Affärsområdena Uniflex, Poolia och QRIOS rapporterade sammantaget en förbättrad marginal vilket i kombination med ett antal nya kunder inom strategiskt viktiga områden är tydliga tecken på att vi är på rätt väg.

Kvartalsperioden januari – mars

· Intäkterna uppgick till 429 (532) MSEK, motsvarande en minskning om 19 procent.
· EBITA uppgick till 1,7 (-9,9) MSEK och EBITA marginalen till 0,4 (-1,9) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (-12,4) MSEK och rörelsemarginalen till -0,2 (-2,3) procent.
· Periodens resultat uppgick till -0,6 (-11,8) MSEK
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,24) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 13,6 (-5,4) MSEK, motsvarande 0,28 (-0,11) SEK per aktie.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 klockan 14.30 (CEST).