,

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

Effektiviseringar under kvartalet – stabilisering av marknaden. PION Groups intäkter för första halvåret 2023 ökade med 2 procent till 1 059 MSEK (1 043 MSEK) med ett justerat EBITA-resultat på 3,0 MSEK (0,3%). Resultatet har under första halvåret belastats med kostnader av engångskaraktär om 21,2 MSEK. Vi har under kvartalet tagit ytterligare kostnader i syfte att effektivisera och uppnå en god och uthållig lönsamhet. Vår bedömning är att denna omställning nu är klar. Parallellt med detta har vi intensifierat arbetet med digitalisering, ökat våra säljinsatser och fortsatt att arbeta i linje med våra strategier för att kunna höja våra marginaler framåt. Vi ser en stabilisering i marknaden även om den är fortsatt avvaktande och vår bedömning är att PION Group kommer gå stärkta ur 2023.

Kvartalsperioden april – juni

· Intäkterna uppgick till 528 (540) MSEK, motsvarande en minskning om 2 procent.
· Justerat EBITA är -0,3 MSEK och EBITA-marginalen 0,0 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 8,0 MSEK.
· EBITA uppgick till -8,3 (18,7) MSEK och EBITA marginalen till -1,6 (3,5) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (17,7) MSEK och rörelsemarginalen till -2,0 (3,3) procent.
· Periodens resultat uppgick till -7,9 (9,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till     -0,16 (0,20) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,8 (0,5) MSEK, motsvarande 0,16 (0,01) SEK per aktie.
· Den 18 juli 2023 meddelade PION Group att bolaget rekryterat Nils Carlsson som ny vd och koncernchef med tillträde under hösten 2023.

Delårsperioden januari – juni

· Intäkterna uppgick till 1 059 (1 043) MSEK, motsvarande en ökning om 2 procent.
· Justerat EBITA är 3,0 MSEK och EBITA-marginalen 0,3 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till 21,2 MSEK.
· EBITA uppgick till -18,2 (42,8) MSEK och EBITA-marginalen till -1,7 (4,1) procent.
· Rörelseresultatet uppgick till -23,1 (41,1) MSEK och rörelsemarginalen till -2,2 (3,9) procent.
· Periodens resultat uppgick till -19,7 (30,1) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,41 (0,64) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 2,4 (12,5) MSEK, motsvarande 0,05 (0,27) SEK per aktie.
· Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2023 klockan 07.00 (CEST).