,

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

Kvartalsperioden januari – mars

· Intäkterna uppgick till 370 (436) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (11,4) MSEK och rörelsemarginalen till 0,4 (2,6) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 0,1 (12,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 (10,1) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (0,22) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31,4 (25,6) MSEK, motsvarande 0,67 (0,55) SEK per aktie.
· Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under slutet av kvartalet.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 klockan 13.30 (CEST).