,

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Kvartalsperioden januari – mars

· Intäkterna uppgick till 432 (370) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 11,9 (1,7) MSEK och rörelsemarginalen till 2,7 (0,4) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 12,8 (0,1) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 (-1,0) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (-0,02) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 17,8 (31,4) MSEK, motsvarande 0,38 (0,67) SEK per aktie.
 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 14.30 (CEST).