,

Poolia AB – Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2020

Kvartalsperioden oktober – december

· Intäkterna uppgick till 406 (393) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 6,7 (4,2) MSEK och rörelsemarginalen till 1,7 (1,1) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 6,3 (3,5) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (2,6) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 (0,06) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 7,2 (7,0) MSEK, motsvarande 0,15 (0,15) SEK per aktie.

Helåret januari – december

· Intäkterna uppgick till 1 463 (1 679) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 15,8 (29,6) MSEK och rörelsemarginalen till 1,1 (1,8) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 12,5 (28,9) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 7,0 (23,7) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,15 (0,51) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 61,0 (53,8) MSEK, motsvarande 1,31 (1,15) SEK per aktie.
· Under det första kvartalet 2020 utbröt en global pandemi till följd av covid-19. Pandemin bedöms ha påverkat koncernens omsättning och resultat negativt under året.
· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 32,3 (32,1) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,46 (3,31) SEK.
· Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 (0,00) SEK per aktie, totalt 28,0 (0,0) MSEK.
 

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 klockan 07.00 (CET).