,

Poolia AB – Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Kvartalsperioden januari – mars 

Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Uniflex Tyskland.

· Intäkterna uppgick till 436 (477) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 11,4 (10,4) MSEK, inklusive engångseffekt om 3,9 MSEK, och rörelsemarginalen till 2,6 (2,2) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 12,0 (12,3) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 10,1 (9,5) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 (0,20) SEK.
· Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 25,6 (9,9) MSEK.