,

Förändring av antalet aktier och röster i PION Group AB (publ)

Antalet aktier och röster i PION Group AB (publ) har ökat till följd av styrelsens beslut den 3 januari 2023 om att emittera totalt 1 036 270 nya aktier av serie B med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med det tidigare kommunicerade förvärvet av Dreamwork Scandinavia AB. Genom emissionen ökade antalet aktier i bolaget med 1 036 270 och antalet röster med 207 254. Per den 31 januari 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 48 175 730, varav 10 864 300 aktier av serie A med en (1) röst vardera och 37 311 430 aktier av serie B med en femtedels (1/5) röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 18 326 586.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2023 kl. 17.30 (CET).