,

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 4.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 april 2015. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast tisdagen den 21 april 2015.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 207
101 24 Stockholm
Anmälan kan också göras per
telefon:   08-555 650 33
e-post:    tarja.roghult@poolia.com
I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 21 april 2015.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås. Monica Caneman har avböjt omval.

Till ny ledamot föreslås Marika Skärvik som har examen från RMI Bergs och studerat ekonomi och juridik vid Stockholms universitet. Hon arbetade 1989-1996 med försäljning vid Microsoft, Sverige, och 2000-2005 som affärsområdeschef inom Tieto Enator. Marika Skärvik var VD för reseföretaget CarlsonWagonlit 2005-2008 och VD för Hudson Norden samt har startat och drivit flera konsult- och tjänsteföretag. Hon utsågs 2005 till Årets chef av tidningen Chef. Nuvarande styrelseuppdrag i STCC, Optronic och Springlife.

Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor
Poolias valberedning föreslår omval av Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson.
 
Förslag till årsstämmans dagordning och beslut bifogas och finns tillgängligt under www.poolia.com. Poolias årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida den 30 mars 2015.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.