,

Poolia AB – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Kvartalsperioden april-juni

· Intäkterna* uppgick till 540 (457) MSEK.
· Rörelseresultatet* uppgick till 17,7 (21,7) MSEK och rörelsemarginalen* till 3,3 (4,7) procent.
· Resultatet före skatt* uppgick till 16,9 (20,9) MSEK.
· Resultatet efter skatt* uppgick till 13,8 (16,6) MSEK.
· EBITA* uppgick till 14,6 (16,7) MSEK.
· Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -4,5 (0,1) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till 9,3 (16,7) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,20 (0,36) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5  (25,8) MSEK, motsvarande 0,01 (0,55) SEK per aktie.
· Den 22 juli avyttrades Poolias tyska dotterbolag till Argo Group GmbH. Resultateffekten inklusive transaktionskostnader uppgår sammanlagt till minus 5 MSEK och har belastat resultatet i det andra kvartalet.  Poolia Tyskland redovisas som avvecklad verksamhet i denna rapport.
· Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 23 augusti för att ändra namnet på det noterade bolaget från Poolia AB till PION Group AB.

Delårsperioden januari – juni

· Intäkterna* uppgick till 1 043 (874) MSEK.
· Rörelseresultatet* uppgick till 41,1 (34,9) MSEK och rörelsemarginalen* till 3,9 (4,0) procent.
· Resultatet före skatt* uppgick till 42,4 (35,0) MSEK.
· Resultatet efter skatt* uppgick till 33,6 (28,1) MSEK.
· EBITA* uppgick till 35,0 (28,2) MSEK.
· Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -3,5   (-1,2) MSEK.
· Periodens resultat uppgick till 30,1 (26,9) MSEK
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,64 (0,58) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,5 (43,6) MSEK, motsvarande 0,27 (0,93) SEK per aktie.
· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 30,2 (28,0) procent och koncernens eget kapital per aktie var 4,42 (3,43) SEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2022 klockan 07.00 (CEST).