,

Poolia AB – Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Kvartalsperioden april – juni

· Intäkterna uppgick till 473 (345) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 21,8 (2,1) MSEK och rörelsemarginalen till 4,6 (0,6) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 21,0 (1,3) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 16,7 (0,3) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,36 (0,01) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 25,8 (34,8) MSEK, motsvarande 0,55 (0,75) SEK per aktie.

Delårsperioden januari – juni

· Intäkterna uppgick till 905 (715) MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 33,7 (3,7) MSEK och rörelsemarginalen till 3,7 (0,5) procent.
· Resultatet före skatt uppgick till 33,8 (1,4) MSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till 26,9 (-0,7) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (-0,02) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 43,6 (66,2) MSEK, motsvarande 0,93 (1,42) SEK per aktie.
· Soliditeten vid periodens slut uppgick till 28,0 (31,4) procent och koncernens eget kapital per aktie var 3,43 (3,32) SEK.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2021 klockan 07.00 (CEST).