,

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Kvartalsperioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, d.v.s. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna uppgick till 180,9 (183,6) MSEK. · Valutaeffekter påverkade omsättningen i kvartalet med -4,8 MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 7,4 (5,9) MSEK och rörelsemarginalen till 4,1 (3,2)%. · Resultatet före skatt uppgick till 7,5 (4,8) MSEK. · Resultatet efter skatt uppgick till 5,3 (3,7) MSEK. · Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,31 (0,21) SEK. · Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten var 6,0 (-0,2) MSEK. Delårsperioden januari-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Poolia Storbritannien. · Intäkterna uppgick till 574,7 (585,8) MSEK. · Valutaeffekter påverkade omsättningen med -0,9 MSEK. · Rörelseresultatet uppgick till 20,8 (14,2) MSEK och rörelsemarginalen till 3,6 (2,4)%. · Resultatet före skatt uppgick till 20,5 (11,7) MSEK.Resultatet efter skatt uppgick till 14,6 (8,1) MSEK. · Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 (0,47) SEK. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten var 13,3 (-10,1) MSEK. · Soliditeten vid periodens slut uppgick till 35,6 (31,0)% och koncernens eget kapital per aktie var 5,13 (4,41) SEK.

VD har ordet: Stark resultatförbättring i kvartalet

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 7,4 MSEK, vilket är en förbättring om 26% jämfört med 2016. Rörelsemarginalen uppgick till 4,1% för kvartalet jämfört med 3,2 % för 2016. Det är den svenska verksamheten som står för merparten av resultatförbättringen, där rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,0 (1,1) MSEK, med en rörelsemarginal om 1,7 (0,9)%. Förbättringen förklaras av ökade rekryteringsintäkter och god kostnadskontroll.

Tysklandverksamhetens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 5,2 (4,5) MSEK, med en rörelsemarginal om 10,1 (8,7)%.

Verksamhetens i Finlands resultat uppgick till 0,2 (0,3) MSEK för kvartalet med en rörelsemarginal om 2,3 (2,8)%.

Poolias totala omsättning om 180,9 MSEK i det tredje kvartalet var 1,9% lägre jämfört med samma period 2016 då den uppgick till 183,6 MSEK. Valutaeffekter påverkade omsättningen med -4,8 MSEK. I lokala valutor uppådde koncernen en tillväxt på 1,1% för kvartalet.

Omsättningen i Sverige låg på samma nivå som i det tredje kvartalet 2016. I lokal valuta hade tysklandsverksamheten en tillväxt på 7% för kvartalet. I Finland minskade omsättningen i lokal valuta med 13%.

Poolias uteblivna tillväxt i Sverige beror fortsatt främst på kandidatbrist. Vi upplever en god efterfrågan på såväl bemannings- som rekryteringstjänster. Poolia påverkas också av att konkurrensen i branschen är hård, vilket gör det svårt att höja priserna.

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 (-0,2) MSEK, i huvudsak på grund av ett starkt resultat för perioden. Koncernens likviditet och finansiella ställning är god.

Det tredje kvartalet är årets lugnaste vad gäller upphandlingar både inom den offentliga och privata sektorn. Under kvartalet har långsiktiga avtal tecknats med bl.a. Migrationsverket, AMF, Datainspektionen, Lidingö stad och Orange.

Vi har under 2017 lagt stora resurser på att utveckla och förstärka vår försäljning och marknadsföring vilket kommer synas i flera olika kanaler inom kort. Försäljningsorganisationen är nu etablerad på en nivå som vi anser kommer räcka för att åstadkomma en ökad tillväxt.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra interna processer för att förenkla och förbättra servicen till våra kunder. Vi har även lanserat nya erbjudanden för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare för konsulter och innepersonal.

Poolias framtid är ljus. Vi visar efterhand en förbättrad lönsamhet och är väl rustade för att fortsätta vår resa mot tillväxt.

Poolias långsiktiga mål och strategier ligger fast.

Morten Werner
VD och koncernchef