,

Poolia AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2020

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter
Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Anna Söderblom, Jenny Pizzignacco och Eva Gidlöf som styrelseledamöter samt nyval av Per Wallentin som styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Val av revisor
Årsstämman beslutade om omval av Grant Thornton Sweden AB som revisorer med huvudansvarige revisor Mia Rutenius för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

 

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 17:30 (CEST).