,

Kallelse till årsstämma i Poolia AB (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan 57A, plan 4.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2018. En anmälan om deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast torsdagen den 19 april 2018.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till: 
Poolia AB (publ)
Att: Viveca Krüger
Box 207
101 24 Stockholm
Anmälan kan också göras per telefon: 08-555 540 07, e-post: viveca.kruger@poolia.se

I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden anges. För att aktieägare med förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 19 april 2018.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 60 öre per aktie vilket ger ett belopp av 10 273 198 SEK.

Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås.

Nyval föreslås av Azita Shariati. Azita Shariati (född 1969) är President för Sodexo Nordic. Styrelseordförande i Almega Service-företagen, styrelseledamot i Collector, Almega tjänsteförbund samt i Myndigheten för delaktighet.

Björn Örås föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor

Poolias valberedning föreslår val av Deloitte AB med huvudansvarig revisor, Daniel de Paula.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut bifogas och finns tillgängligt under www.poolia.com. Poolias årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på företagets hemsida den 4 april 2018.