,

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

Kvartalsperioden oktober – december

· Intäkterna uppgick till 484 (532) MSEK, motsvarande en minskning om 9 procent.
· EBITA uppgick till -0,8 (12,2) MSEK och EBITA marginalen till -0,2 (2,3) procent.
· Justerat EBITA är 0,8 MSEK och EBITA marginalen 0,2 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till -1,6 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (11,1) MSEK och rörelsemarginalen till -0,7 (2,1) procent.
· Periodens resultat uppgick till -3,1 (8,1) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (0,17) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 42,4 (34,5) MSEK, motsvarande 0,88 (0,73) SEK per aktie.
· Nils Carlsson tillträdde som ny vd och koncernchef för PION Group den 1 november 2023.

Helåret januari – december

· Intäkterna uppgick till 2 020 (2 086*) MSEK, motsvarande en minskning om 3 procent.
· EBITA uppgick till -6,0 (75,6*) MSEK och EBITA-marginalen till -0,3 (3,6) procent.
· Justerat EBITA är 14,6 MSEK och EBITA-marginalen 0,7 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till -20,6 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -15,8 (71,7*) MSEK och rörelsemarginalen till -0,8 (3,4) procent.
· Periodens resultat uppgick till -14,4 (61,0) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 (1,29) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 34,4 (68,9) MSEK, motsvarande 0,71 (1,46) SEK per aktie.
· Med tillträde den 3 januari 2023 har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.
· Styrelsen föreslår årsstämman 2024 en utdelning om 0,25 (0,50) SEK per aktie, totalt 12,0 (24,1) MSEK.

* Justerat för avvecklad verksamhet under 2022.

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024 klockan 07.00 (CET).