,

Kommuniké från Poolia AB:s årsstämma 27 april 2015

Årsstämman i Poolia AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Val av styrelseledamöter
De tidigare styrelseledamöterna Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås omvaldes som ledamöter i styrelsen. Marika Skärvik invaldes som ny ledamot. Björn Örås omvaldes som styrelseordförande.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter skall vara fem.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde förslaget om att ingen utdelning till aktieägarna sker.

Styrelse- och revisorarvoden
Styrelsearvodet fastställdes till 1 240 000 kronor, att fördelas med 500 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt löpande räkning.

Val av revisor
Deloitte AB med huvudansvarige revisorn Henrik Nilsson omvaldes för perioden till och med årsstämman 2016.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare. Styrelsens förslag överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40% av den fasta lönen.

I samband med stämman angav VD Morten Werner ett ekonomiskt mål innebärande att den svenska verksamheten, Poolia Sverige AB, ska nå en omsättning om 1 miljard SEK och ett rörelseresultat om 50 miljoner SEK år 2020.

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.