,

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

PION Group vänder till vinst efter förlustkvartal PION Groups intäkter för tredje kvartalet 2023 uppgick till 477 MSEK (511 MSEK) med ett EBITA på 13,0 MSEK (22,7 MSEK). I en tid präglad av utmaningar har vi visat vår förmåga att ställa om och anpassa oss till rådande förhållanden. Vårt positiva resultat under detta kvartal beror på betydande omstruktureringar och anpassningar som genomförts framför allt under årets två första kvartal. Trots en osäker och svagare marknad har vi noterat en stabil efterfrågan på våra tjänster. PION stödjer kunderna i deras angelägna arbete i att omstrukturera sin arbetskraft både vad gäller kompetens och flexibilitet.

Kvartalsperioden juli – september

· Intäkterna uppgick till 477 (511) MSEK, motsvarande en minskning om 7 procent.
· EBITA uppgick till 13,0 (22,7) MSEK och EBITA marginalen till 2,7 (4,4) procent.
· Justerat EBITA är 10,8 MSEK och EBITA marginalen 2,3 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till +2,2 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till 10,6 (21,6) MSEK och rörelsemarginalen till 2,2 (4,2) procent.
· Periodens resultat uppgick till 8,4 (22,7) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,17 (0,48) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,4 (21,7) MSEK, motsvarande -0,22 (0,46) SEK per aktie.
· Den 18 juli 2023 meddelade PION Group att bolaget rekryterat Nils Carlsson som ny vd och koncernchef med tillträde den 1 november 2023.

Delårsperioden januari – september

· Intäkterna uppgick till 1 536 (1 554) MSEK, motsvarande en minskning om 1 procent.
· EBITA uppgick till -5,2 (65,6) MSEK och EBITA-marginalen till -0,3 (4,2) procent.
· Justerat EBITA är 13,8 MSEK och EBITA-marginalen 0,9 procent. Poster av engångskaraktär uppgår till -19,0 MSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -12,5 (62,8) MSEK och rörelsemarginalen till -0,8 (4,0) procent.
· Periodens resultat uppgick till -11,3 (52,9) MSEK.
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till     -0,24 (1,12) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten var -8,0 (34,3) MSEK, motsvarande -0,17 (0,72) SEK per aktie.
· Med tillträde den 3 januari har PION Group förvärvat 100 procent av aktierna i Dreamwork Scandinavia AB för totalt 47,5 MSEK varav 35,5 MSEK erlagts kontant och 12,0 MSEK i PION Group B-aktier.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 klockan 07.00 (CET).