Nyckeltal

I tabellen nedan återges finansiell information i sammandrag för räkenskapsåren 2015–2019. Fusionen mellan Poolia och Uniflex redovisas som om den hade skett den 1 januari 2017. I jämförelsetalen för 2017 ingår därmed Uniflex intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Perioder före 2017 har inte omräknats. För 2015 har omräkning skett av resultaträkningen och vissa nyckeltal med hänsyn till avveckling av verksamheten i Storbritannien.

2019 2018 2017 2016 2015
Rörelsens intäkter 1 679,1 1 942,6 1 958,6 784,7 757,1
Rörelsemarginal % 1) 1,8 0,9 3,0 2,9 2,1
Vinstmarginal, % 1,7 0,9 2,9 2,6 2,9
Avkastning på eget kapital, % 15,4 7,6 23,0 14,9 21,3
Avkastning på sysselsatt kapital, % 14,3 10,6 31,7 24,2 28,5
Avkastning på totalt kapital, % 5,8 3,5 10,4 8,8 9,9
Soliditet, % 32,1 27,3 30,6 33,2 32,4
Andel riskbärande kapital, % 32,1 27,3 30,6 33,2 32,4
Antal årsanställda, genomsnitt 1) 2 638 3 380 3 534 1 469 1 353
Intäkter per anställd, TSEK 1) 583 576 555 534 560
Resultat per aktie, SEK 1) 0,51 0,27 0,87 0,80 0,93

1) Avser kvarvarande verksamhet.

Alternativa nyckeltal

Poolia presenterar vissa alternativa nyckeltal (Alternative Performance Measures, APM-mått) i sina ekonomiska rapporter som inte definieras enligt IFRS. Poolia anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till analytiker och investerare då de används av företagsledningen i den interna styrningen och uppföljningen. Eftersom alla företag inte beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Till varje ekonomisk rapport följer en bilaga för avstämning av alternativa nyckeltal. Se nedan länk för senaste rapportens bilaga, övriga finns under ekonomiska rapporter på hemsidan.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?