Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande sammankallar de senast per utgången av tredje kvartalet tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra bolagets valberedning. Valberedningen utser sin ordförande, som inte ska vara styrelsens ordförande.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman

Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till:

  • ordförande vid årsstämman
  • antal styrelseledamöter i bolaget
  • styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  • arvode till styrelsens ledamöter
  • antal revisorer i bolaget
  • revisor(er)
  • arvode för revisorn
  • ändringar av instruktion för bolagets valberedning

Poolias valberedning som utsågs den 24 september 2021 har följande sammansättning:

 • Martin Hansson (ordförande), Danir Resources AB
 • Petter Stillström, AB Tracticon
 • Thomas Krishan, eget innehav

Aktieägare i Poolia är välkomna att lämna förslag till valberedningen under adress:
Poolia AB, Att: Valberedningen – Martin Hansson, Box 207, 101 24 Stockholm

För mer information, kontakta:
Martin Hansson, 073-343 40 65

.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?