Styrelsens arbete

Poolias styrelse består av fem ledamöter vilka valdes vid årsstämman den 27 april 2021. Bolagets VD/koncernchef och ekonomichef är adjungerade vid samtliga styrelsemöten.

Styrelsen har haft tretton sammanträden under verksamhetsåret 2021; sex ordinarie möten, varav ett strategimöte, sex extra möten samt ett konstituerande möte. Bolagets revisorer har deltagit vid två styrelsemöten.

Styrelsen svarar för bolagets organisation, förvaltning och bedömer löpande moderbolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning som bland annat reglerar antalet styrelsesammanträden, vilka ärenden som ska underställas styrelsen, ekonomiska rapporter samt en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen har under året utvärderat verkställande direktörens och styrelsens arbete. Styrelsen som helhet har under året fungerat som revisions- och ersättningsutskott.

Styrelsen har bland annat beslutat om antagande av budget och har löpande följt bolagets verksamhet och resultatutveckling. Därutöver har övergripande strategiska frågor avseende bland annat bolagets inriktning, omvärldsfrågor och tillväxtmöjligheter analyserats.

 

För ytterligare information om styrelsens arbete, se Bolagsstyrningsrapporten på sidorna 28-34 i Poolia AB:s årsredovisning för 2021 på https://www.poolia.se/koncernsidor/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar/.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?