Styrelsens arbete

Poolias styrelse består av fem ledamöter vilka valdes vid årsstämman den 3 maj 2019. Bolagets VD/koncernchef och ekonomichef är adjungerade vid samtliga styrelsemöten.

Styrelsen har haft fem ordinarie sammanträden, varav ett strategimöte,  samt  ett konstituerande möte under verksamhetsåret 2019 . Bolagets revisorer har deltagit vid två styrelsemöten.

Styrelsen svarar för bolagets organisation, förvaltning och bedömer löpande moderbolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen har antagit en skriftlig arbetsordning som bland annat reglerar antalet styrelsesammanträden, vilka ärenden som ska underställas styrelsen, ekonomiska rapporter samt en instruktion för verkställande direktören. Styrelsen har under året utvärderat verkställande direktörens och styrelsens arbete. Styrelsen som helhet har under året fungerat som revisions-och ersättningsutskott.

Styrelsen har bland annat beslutat om antagande av budget och har löpande följt bolagets verksamhet och resultatutveckling. Därutöver har övergripande strategiska frågor avseende bland annat bolagets inriktning, omvärldsfrågor och tillväxtmöjligheter analyserats.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.