Löner och övriga ersättningar

Pooliakoncernens ledande befattningshavare utgör koncernens ledningsgrupp och består av koncernchef/verkställande direktören i moderbolaget, landscheferna i Tyskland, Finland och Norge, marknadsområdeschefer i Poolia Sverige och Uniflex Sverige, försäljningsdirektör, HR-chef och ekonomichef. Årsstämman 2021 beslutade enligt styrelsen förslag som överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 100 procent av den fasta lönen.

Motiv

En framgångsrik implementering av Poolias affärs- och hållbarhetsstrategi samt tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen förutsätter att Pooliakoncernen kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer bidrar till Poolias affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet genom att ge möjlighet att erbjuda ledande befattningshavare en sådan konkurrenskraftig ersättning.

Former av ersättning

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ersättning får utbetalas i fast kontantlön (grundlön), rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen ska vara individuell för varje enskild befattningshavare. Den fasta lönen ska ses över regelbundet (vanligen årligen) och baseras på befattningshavarens befattning, ansvar, kompetens, erfarenhet och prestation.

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier, utformade i syfte att främja ett långsiktigt värdeskapande. Den rörliga ersättningen ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation och får motsvara högst 80 procent av den verkställande direktörens årliga fasta lön och högst 100 procent av övriga ledande befattningshavares årliga fasta lön. Den rörliga ersättningen skall vara baserad på egna ansvarsområdets och koncernens intäkts- och/eller resultatutveckling.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktör har, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, ett personligt pensionsavtal enligt marknadsmässiga villkor. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Den ordinarie pensionsåldern följer den av lagen fastställda pensionsåldern.

För ledande befattningshavare ska uppsägningstiden vid uppsägning från Bolaget vara högst tolv månader medan uppsägningstiden vid uppsägning från den ledande befattningshavaren ska vara högst sex månader. Avgångsvederlag utgår inte. Ersättning kan utgå för åtagande om konkurrensbegränsning. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen får uppgå till högst 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta lön vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av lag, tvingande kollektivavtalsbestämmelser eller etablerad praxis. Sådan ersättning får utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket får vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna (helt eller delvis), om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa koncernens ekonomiska bärkraft.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Beslut om eventuella aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare fattas av bolagsstämman.

Inga aktierelaterade eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram föreligger.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?