Löner och övriga ersättningar

Pooliakoncernens ledande befattningshavare utgör koncernens ledningsgrupp som består av verkställande direktören i moderbolaget, landscheferna i Sverige, Tyskland och Finland samt, finansdirektör och HR-direktör. Årsstämman 2017 beslutade enligt styrelsen förslag som överensstämmer med tidigare tillämpade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare där den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40% av den fasta lönen.

Motiv

Poolia skall erbjuda marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan rekrytera och behålla kompetent personal. Ersättningen till ledande befattningshavare skall bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Ersättningen baseras på individens engagemang och prestation i förhållande till i förväg uppställda mål, såväl individuella som gemensamma mål för hela bolaget. Utvärdering av den individuella prestationen sker kontinuerligt.

Fast lön

Den fasta lönen omprövas som huvudregel en gång per år och skall beakta individens kvalitativa prestation. Den fasta lönen för den verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen skall vara baserad på egna ansvarsområdets och koncernens intäkts- och/eller resultatutveckling. Den rörliga ersättningen kan komma upp till maximum 40 procent av den fasta lönen. Beslut om eventuella aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall fattas av bolagsstämman.

Övriga ersättningar och anställningsvillkor

Verkställande direktör har, utöver pensionsförmåner enligt lag om allmän försäkring, ett personligt pensionsavtal enligt marknadsmässiga villkor. Övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner som i allt väsentligt motsvarar premienivån för ITP-planen. Pensionsålder för samtliga ledande befattningshavare är lägst 65 år.

Ledande befattningshavare skall vid egen uppsägning ha tre till sex månaders uppsägningstid och vid bolagets uppsägning av anställningsavtalet ha rätt till tre till tolv månaders uppsägningstid beroende på befattning. Månadslön skall utgå under hela uppsägningstiden, dock med avräkning för annan lön som erhålls under uppsägningstiden. Det finns inte några överenskommelser om ytterligare avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna. Vidare har vissa ledande befattningshavare tjänstebil.

Avvikelse från riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Aktierelaterade incitamentsprogram

Inga aktierelaterade incitamentsprogram föreligger.

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.