Extern revisor

Vid årsstämman 2021 valdes Grant Thornton Sweden AB till bolagets externa revisorer fram till årsstämman 2022 . Auktoriserade revisorn Mia Rutenius är huvudansvarig för revisionen av Poolia AB.

Grant Thornton avger revisionsberättelse för Poolia AB, bolagets dotterbolag, koncernredovisningen och förvaltningen av Poolia AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingarna för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt International Federation of Accountants (IFAC).

För information om ersättningar till bolagets revisorer se Not 9 i årsredovisningen.

Mia Rutenius, Grant Thornton Sweden AB

  • Född 1974. Auktoriserad revisor.
  • Andra revisionsuppdrag: Bioarctic, Infrea AB, Columbus Sweden AB m.fl.
  • Innehav i Poolia AB: 0 aktier

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?