Extern revisor

Vid årsstämman 2017 omvaldes Deloitte AB till bolagets externa revisorer fram till årsstämman 2018. Auktoriserade revisorn Daniel de Paula är huvudansvarig för revisionen av Poolia AB.

Deloitte avger revisionsberättelse för Poolia AB, bolagets dotterbolag, koncernredovisningen och förvaltningen av Poolia AB. Revisorerna genomför även en översiktlig granskning av delårsrapporten för det tredje kvartalet.

Revisionen sker i enlighet med aktiebolagslagen, International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingarna för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt International Federation of Accountants (IFAC).

För information om ersättningar till bolagets revisorer se Not 9 i årsredovisningen.

Daniel de Paula, Deloitte AB

  • Född 1974. Auktoriserad revisor.
  • Andra revisionsuppdrag: Capacent, Permobil, Nobia
  • Innehav i Poolia AB: 0 aktier

Hej!

Kul att du är här! Finns det någonting vi kan hjälpa dig med?

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.