Bolagsstämmor

Anmälan mm.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 juli 2018, dels anmäla sitt deltagande i bolagsstämman hos Poolia AB (publ) (”Poolia”) under adress Poolia AB, att: Patrik Fagerholm, Box 207, 101 24 Stockholm, per telefon: 08-555 657 12 eller per e-post: patrik.fagerholm@poolia.se.

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 20 juli 2018. Vid anmälan uppges namn, person/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 20 juli 2018.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.poolia.se.
Den som företräder eller är ombud för juridisk person ska uppvisa en kopia på registreringsbevis eller andra motsvarande behörighetshandlingar. Sådan handling får inte vara äldre än ett år.

Extra bolagsstämma

 • Protokoll från extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Kallelse extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 26 juli 2018

  Ladda ner pdf
 • Valberedningens motiverade yttrande

  Ladda ner pdf
 • Fusionsplan 4 juni 2018

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2015

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2016

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 (forts) - Poolias årsredovisning för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2015

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2016

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 (forts) - Uniflex årsredovisning för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 3 - Revisorernas yttranden

  Ladda ner pdf
 • Styrelsens för Poolias AB (publ) förslag till beslut om nyemission

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 – Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 – Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (13:6 aktiebolagslagen)

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 3 – Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

  Ladda ner pdf
 • Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till incitamentsprogram 2018/19

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.1 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.2 - Årsredovisning och revisionsberättelse för Poolia för räkenskapsåret 2017

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.3 - Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning (14:8 aktiebolagslagen)

  Ladda ner pdf
 • --Bilaga 1.4 - Yttrande från Poolias revisor över styrelsens redogörelse

  Ladda ner pdf
 • -Bilaga 2 - Styrelsens för Poolia AB (publ) förslag till överlåtelse av teckningsoptioner till anställda

  Ladda ner pdf
 • Information till aktieägarna i Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) avseende fusion mellan bolagen

  Ladda ner pdf

Tidigare årsstämmor

Vi använder cookies som hjälper oss förbättra din upplevelse på sajten.
För mer detaljer läs här.